Samenstelling van de technische commissie

FunctieNaamE-mailadres
VoorzitterAlice van Herwerden
DamesVACATURE
HerenJos Neggers
JeugdSanne Jansen
CMVKylie Lathouwers en Inge Neggers
Dames RecreantenRian van Lieshout
Heren RecreantenJan van Gerven

 

Algemene doelstellingen VC ODI

Missie en strategie van volleybalclub ODI

VC ODI wil een vereniging zijn waar de leden zich thuis voelen, waar iedereen kan volleyballen op zijn/haar niveau. In de organisatie staan kwaliteit en sfeer voorop. Noodzakelijk daarvoor is een duidelijke aansturing, een adequate verdeling van taken, goed omschreven verantwoordelijkheden t.a.v. die taken en een planmatige consequente aanpak.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid van VC ODI

Wat VC ODI betreft gaat de verantwoordelijkheid van een vereniging verder dan het eigen functioneren, zeker in een dorpsgemeenschap als Oost-, West- en Middelbeers. VC ODI wil een sociale rol binnen de gemeenschap innemen waardoor het sociale netwerk en het saamhorigheidsgevoel van de betrokkenen wordt vergroot. Daarnaast wil VC ODI eraan bijdragen dat betrokkenen belangrijke vaardigheden zoals samenwerken, het dragen van verantwoordelijkheden, leren winnen en verliezen, sociale verdraagzaamheid en tolerantie worden bijgebracht. Tevens wil VC ODI jeugd op een verantwoorde manier opvangen, door hen zowel volleybal als andere, aan volleybal verwante, ontspanningsactiviteiten te bieden. VC ODI richt

zich daarbij in eerste instantie op mensen uit de Beerzen, maar sluit zich niet zeker niet af voor spelers van buiten de dorpsgrenzen.

Algemene Stellingen VC ODI

Talent

Talentvolle spelers krijgen de volle aandacht van de club. Op diverse manieren kunnen spelers zich

technisch ontwikkelen, tot en met het hoogste niveau. Er is mogelijkheid voor extra trainen binnen de club, binnen samenwerkende Kempen verenigingen, binnen het Nevobo opleidingsplan of diverse volleybalscholen van andere clubs. Echter, spelers krijgen eerst de ruimte om zich op gepast niveau te bewijzen in hun eigen team en zich te verbeteren waar mogelijk. Een talentvolle speler zal in een hoger team geplaatst worden als deze volwaardig kan functioneren in een team.

Om ruimte te geven aan uitzonderlijke talenten kunnen daar natuurlijk uitzonderingen op gemaakt worden. Binnen VC ODI wordt een jonge speler als ‘uitzonderlijk talent’ bestempeld wanneer deze binnen 2 jaar het niveau van het vaandelteam haalt of zal overstijgen.

Stelling 1: geef veel aandacht aan talentvolle spelers, maar tevens tijd om te ontwikkelen.

Brede basis

Door de focus te leggen op het opleiden van talent, loop je het risico dat VC ODI een club met veel jonge spelers wordt. Mede door het grote leeftijdsverschil in de teams stoppen veel senioren of stappen zij vroegtijdig over naar de recreanten afdeling. Dit kan de continuïteit van de club in gevaar brengen, op zowel volleybaltechnisch als organisatorisch vlak, omdat het kader van een club voor het merendeel vanuit de seniorenafdeling komt. Als deze dan vooral uit jeugdleden bestaat, is het een risico dat dit kader niet door een brede basis wordt gedragen maar slechts door enkele schouders gedragen wordt. Het is dus zaak om spelers zo lang mogelijk met plezier te laten volleyballen, in gepaste teams waar spelers zich thuis voelen.

Stelling 2: zorg op lange termijn voor een brede basis van de club

Een sterk kader

VC ODI staat en valt bij een sterk kader, hier moet dan ook veel aandacht naar uit gaan. Mensen moeten zich kunnen ontwikkelen en kansen krijgen. Maar er moeten dan ook voldoende mensen zijn. Zoals hierboven beschreven is de senioren afdeling momenteel hofleverancier van het kader bij VC ODI. Mogelijkheden vanuit de recreantenafdeling beter benut kunnen worden. Veel CMV teams hebben bijvoorbeeld jonge begeleiders die prima in staat zijn volleybaltechnische vaardigheden bij te brengen, maar nog moeten leren om kinderen goed te begeleiden. Daarbij is hulp vanuit senioren absoluut noodzakelijk. Binnen het beleid moet dus eveneens aandacht zijn voor het kader. Opleidingsmogelijkheden horen daar bij, maar ook het zo samenstellen van teams, trainingsroosters en wedstrijdschema’s dat het kader zo optimaal mogelijk ingezet kan worden.

Stelling 3: ontwikkel de club door kader te werven, te behouden en te ontwikkelen.

Volleybal op hoog niveau

VC ODI is een gerenommeerde club voor wat betreft de organisatie, het volleybal en de (jeugd)opleiding. En dat willen we zo houden! De vaandel teams van VC ODI (heren 1 en dames 1) blijven resultaat gericht. Ook de diverse selectie teams voor onder andere beker toernooien en Nationale Kampioenschapen spelen voor het resultaat.

Stelling 4: geef adequate aandacht aan vaandel teams en (jeugd)opleiding, zodat het volleybal niveau van VC ODI hoog blijft en nog hoger wordt.

Resulterende doelstellingen (2015-2020

Afgaande op de stellingen hierboven stelt de club de volgende doelstellingen:

 • Het hoogste dames team van VC ODI streeft naar een vaste plaats in de tweede divisie.
 • Het hoogste heren team van VC ODI streeft naar een vaste plaats in de promotieklasse.
 • Het streven is om 3 senioren heren teams te behalen/behouden.
 • Het streven is om 7 senioren dames teams te behalen/behouden.
 • Het streven is om 8 recreantenteams te behalen/behouden.
 • Het streven is om 10 jeugdteams te behalen of behouden, met een scheiding in aparte jongens en meidengroepen. Echter gezien de kritische situatie van het jongens/heren volleybal bij VC ODI en in de regio, kan van dit beleid afgeweken worden. Dit is altijd ter overweging voor het bestuur en de TC van VC ODI.
 • We stimuleren leden om zich op te leiden tot gecertificeerd (jeugd) VT3 of CMV trainer.
 • De club staat bij haar leden bekend als club waar men zich thuis voelt in het team, waar men graag tijd voor vrij maakt om naar toe te gaan en waar men graag een helpende hand toesteekt. De komende jaren wordt gewerkt aan een vrijwilligers-participatie van meer dan 75% van de seniorenleden en 40% van de recreanten leden.
 • (jeugdige)Talentontwikkeling wordt gestimuleerd: het merendeel van de jeugd- en CMV leden (ongeveer 80%) traint tenminste 2 keer per week bij VC ODI. 5% tot 10% van de jeugdleden traint mee op hoger niveau.
 • De club staat bij de Nevobo en bij omliggende verenigingen continue bekend als een club waar goed volleybal en een goede organisatie hand in hand gaan. Dit kan worden gemeten middels feedback van andere verenigingen.

Om de genoemde doelstellingen te bereiken worden richtlijnen bepaald, die de TC als uitgangspunt hanteert. De TC kan overigens, indien nodig in overleg met bestuur, van de richtlijnen afwijken.

Beleid Technische Commissie van VC ODI

Uitgangspunt Technische Commissie

De Technische Commissie (TC) opereert binnen de beleidsuitgangspunten van VC ODI, waarin zowel prestatie volleybal als “iedereen op zijn eigen niveau” nagestreefd wordt. Belangrijke pijlers daarbij zijn jeugdopleiding en talentontwikkeling, vakbekwame (wat betreft opleiding en/of ervaring) trainers en coaches en optimale trainersfaciliteiten (tijd, zaalruimte en materialen).

Taken

De TC adviseert het bestuur over het technische beleid van de vereniging op korte en lange termijn. De TC is belast met de uitvoering van het technische beleid bij de dagelijkse gang van zaken. Onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur is de TC belast met de volgende taken:

 1. Het opstellen van de teamindeling en teamdoelstellingen
 2. Het bewaken van de teamdoelstellingen
 3. Het opstellen van trainingsschema’s
 4. Het werven en het aanmelden/afmelden van leden bij de ledenadministratie
 5. Het werven van trainers en coaches
 6. Het onderhouden van contact met teams en trainers/coaches, o.a. via evaluatiemomenten, enquêtes en trainersgesprekken
 7. Het bijhouden van de invalbeurten van spelers/ speelsters bij hogere teams
 8. Ondersteuning bij het opstellen van het wedstrijdprogramma op de thuisdagen
 9. Ondersteuning bij de teamopgave van de teams bij de Nevobo
 10. Het begeleiden van trainers/ coaches
 11. Het afvaardigen van spelers naar externe trainingsinstellingen

Teamindeling

De teamindeling vind je elders in dit boekje en op de site. De TC stelt de teams samen in 6 stappen:

 1. Enquête waarin de spelers hun wensen kunnen aangeven (maart)
 2. Advies van trainers/coaches per speler (maart)
 3. Formulering van een doelstelling per team (maart/april)
 4. Voorlopige indeling door de TC (april)
 5. Er worden indien nodig selectietrainingen gehouden voor de vaandel teams, waarbij meerdere trainers en TC leden aanwezig zijn (april/mei).
 6. Advies van de trainers over de voorlopige indeling (april/mei)
 7. Definitieve indeling door de TC (juni).

Bij de indeling hanteert de TC de volgende criteria:

 1. Wat willen de spelers? De wens om op lager niveau te gaan spelen wordt in principe gehonoreerd. Of we ook aan andere wensen tegemoet kunnen komen, is afhankelijk van de volgende criteria.
 2. Advies van de trainers inzake spelniveau, motoriek, maar ook mentale vermogens.
 3. Het huidige spelniveau van de spelers.
 4. Het spelniveau dat in de loop van het seizoen verwacht kan worden.
 5. (Jeugd)spelers moeten zoveel mogelijk kunnen spelen (geen bankzitvlees).
 6. Posities in het veld (spelverdeler, middenaanvaller, passer/loper, diagonaal). Dit geldt alleen bij de senioren, niet bij de jeugd.
 7. Instelling van de spelers (opkomst en inzet bij trainingen, inzet en beleving bij wedstrijden).
 8. Sociale verbondenheid in teams (leeftijd, omgang met elkaar, ervaringen uit verleden).
 9. Evenwichtige teams (in sportief en sociaal opzicht).
 10. Wanneer in de teams spelers van buiten de club worden ingepast, krijgen bij gelijke kwaliteit eigen leden voorrang.
 11. De TC hanteert 1 juni als deadline voor het aantrekken van nieuwe spelers.

Naast deze criteria op individueel niveau, kijkt de TC ook naar de belangen op club-niveau. VC ODI streeft ernaar de club belangen met de individuele belangen te laten rijmen. Het clubbelang prevaleert altijd boven het individuele belang dit wordt zo goed en duidelijk mogelijk gecommuniceerd.

Regionaal bekertoernooi en Open Clubkampioenschappen

De TC bepaalt in overleg met de trainers en coaches voor welke categorieën ingeschreven wordt en bepaalt de teamsamenstellingen voor deze selecties.

Regiokampioenschap/Final Four

De regiokampioenen nemen deel aan de Final Four, het Nederlands Kampioenschap voor competitieteams. De regiokampioen in een jeugdklasse is de kampioen van de topklasse of wordt via een regiokampioenschap bepaald uit de kampioen van de jeugdpoules.

Teamdoelstelling Voor ieder team wordt een doelstelling geformuleerd. Net als bij de teamindeling kijkt de TC hierbij naar de wensen van spelers en trainers maar ook naar de belangen op club-niveau. De TC bewaakt het realiseren of de haalbaarheid van de gestelde doelstellingen gedurende het seizoen en onderneemt waar nodig, eventueel in overleg met het bestuur, actie. De doelstellingen kunnen gedurende het seizoen worden bijgesteld.

Trainingsroosters

Zoals in de doelstellingen staat beschreven zijn voldoende trainingsmomenten belangrijk bij VC ODI. De TC verzorgt het trainingsrooster voor alle teams van VC ODI. Bij de verdeling van de beschikbare trainingstijd en –ruimte wordt rekening gehouden met de wensen en eventueel eigen trainingstijden van trainers. Bij problemen in de planning van de trainingen wordt voorrang gegeven aan de vaandelteams. De TC streeft er naar om leegstand van de hal te voorkomen.

Werven nieuwe leden

Een vereniging bestaat bij de gratie van haar leden oftewel zonder leden geen vereniging. Het is dan ook van groot belang dat er nieuwe leden geworven worden en wanneer er geïnteresseerden gevonden worden zij zich welkom voelen en op sportief vlak vinden waar zij naar op zoek zijn. Om te kunnen bepalen waar een nieuwe speler het beste terecht kan worden initieel 3 proeftrainingen aangeboden. Aan de hand van deze trainingen bespreekt de TC met de nieuwe speler en de trainer welk team het beste past. Waarbij we altijd streven naar een gezonde mix. Daarna wordt de aanmelding in gang gezet door de TC. Voormalig VC ODI leden worden benaderd om te polsen of er interesse is om weer bij VC ODI aan te sluiten. Daarnaast blijven we actief bij schoolprojecten en evenementen in de Beerzen. Mocht het zo zijn dat er spelers stoppen bij VC ODI dan verloopt de afmelding wederom via de TC.

Werven nieuwe trainers

De TC houdt ieder jaar in januari evaluatiegesprekken onder de huidige trainers van VC ODI om na te gaan hoe zij het seizoen beleven. Hierin wordt gevraagd of ze het komende seizoen nog trainer willen blijven en wat hun wensen zijn. Daarnaast benadert de TC ieder jaar trainers van binnen en buiten de club om bij VC ODI training te geven. De best gekwalificeerde trainers worden geplaatst bij de vaandelteams. De TC legt hierbij een bestand aan van mogelijke trainers binnen of buiten VC ODI met contactgegevens en hun reacties op ons contact. Deze lijst zal ieder jaar up-to-date gehouden worden.

Contact met teams en trainers/coaches

Gedurende het seizoen onderhoudt de TC contact met teams en trainers/coaches door trainingen en

wedstrijden te bezoeken en gesprekken te voeren moet trainers, coaches en spelers. Daarnaast is de TC verantwoordelijk voor het voeren van evaluatiegesprekken en het opstellen en versturen van trainers / coach en spelersenquêtes. Daarin wordt de gang van zaken van de verschillende

teams besproken en komen eventuele opvallende punten aan het licht. Bij crisissituaties is de TC, al dan niet op afroep, gesprekspartner. De eerste verantwoordelijkheid voor dit contact ligt bij de coördinator. De overige TC-leden hebben hierin vanzelfsprekend een ondersteunende taak.

Het bijhouden van invalbeurten van senioren spelers/ speelsters bij hogere teams

Het is een speler toegestaan tweemaal per kalendermaand met een maximum van tienmaal per seizoen in te vallen in een hoger team dan waarin hij/zij door VC ODI bij de Nevobo is opgegeven, echter slechts met toestemming van de TC! De coach, aanvoerder of trainer van het team die een speler benaderd voor een invalbeurt, dient contact op te nemen met het verantwoordelijke TC-lid. Dit dient uiteraard ruim voorafgaand aan de betreffende wedstrijd, bij voorkeur per email, te geschieden. Het verantwoordelijke TC-lid houdt in de gaten hoe vaak iemand invalt en of er gevaar dreigt van het vast spelen in een hoger team. Van de TC wordt immers verwacht dat zij clubbelangen afwegen tegen teambelangen en persoonlijke voorkeuren. Het kan daardoor voorkomen dat de TC een andere speler aandraagt voor een invalbeurt om zo problemen die in de toekomst worden voorzien te voorkomen.

Ondersteuning wedstrijdzaken

Voor het opstellen van het wedstrijdprogramma is er nauw contact met het bestuurslid wedstrijdzaken. Indien er onverhoopt een wedstrijd verplaatst dient te worden, verloopt dit tevens via het verantwoordelijke TC-lid die dit vervolgens naar het bestuurslid wedstrijdzaken doorspeelt.

Het competitie programma wordt vastgesteld door bestuurslid wedstrijdzaken die rekening houden met de wensen van de TC.

Ondersteuning teamopgave

De TC bepaalt de aanmelding van de teams en daaruit voortvloeiende teamopgave bij de Nevobo. De administratieve afwerking gebeurt door het bestuurslid wedstrijdzaken. Bij deze opgave wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om in te vallen bij andere teams. Daartoe kunnen spelers in een lager team worden aangemeld dan waarin zij daadwerkelijk spelen.

Begeleiden van trainers/coaches

Middels het aandragen van de technische lijn van VC ODI, waarin de technische basisstructuur is neergelegd, verzorgt de TC haar trainers van de noodzakelijke knowhow. In de technische lijn wordt o.a. het systeem, leervaardigheden en trainingsstof uiteengezet. Gedurende het seizoen onderhoudt de TC contact met de trainers/ coaches om mogelijke knelpunten tijdig te signaleren. Ook kunnen er trainersbijeenkomsten en trainersclinics georganiseerd worden voor het uitzetten/in het oog houden van de lijn en de systemen die gespeeld worden bij VC ODI. Dit vergemakkelijkt de groei van een speler doordat deze eenvoudige aansluiting kan vinden bij een ander team.

Externe trainingsinstellingen

Trainingsmomenten kunnen binnen VC ODI, maar ook bij RTC, regio-trainingen of één van de volleybalscholen plaatsvinden. De TC geeft alleen spelers op waarvan gedacht wordt dat ze een serieuze kans hebben om ook daadwerkelijk geselecteerd te worden. De betrokken spelers en ouders worden van tevoren geïnformeerd over deze extra trainingen: over de wijze van selecteren, de opzet en werkwijze bij de trainingen en de kosten.

RTC

De RTC is het Regionaal Talenten Centrum, georganiseerd door de Nevobo.

Regio trainingen

De regio Zuid van de Nevobo (waarvan VC ODI deel uitmaakt) organiseert voor jeugdspelers in september selectietrainingen om te komen tot regioselecties.

Kempentrainingen

Kempenvolleybal is een samenwerkingsverband tussen tien volleybalverenigingen uit de Kempen. Zij organiseren samen (gemiddeld eens in de 2 weken) op zondag extra trainingen voor de (talentvollere) jeugdleden in een bepaalde leeftijdscategorie.

Volleybalscholen

Veel spelers van VC ODI trainen mee bij één van de (particuliere) volleybalscholen. VC ODI zal deelname aan één van de volleybalscholen stimuleren en talenten hierop wijzen.

Vragen

Mocht je nog vragen hebben over bijvoorbeeld de teamindeling of over het trainingsrooster, dan kun je contact opnemen met de TC-contactpersoon van jouw afdeling of met de voorzitter van de TC (zie lijst bovenaan de pagina).